Już od 15 lat działamy dla wzmacniania lokalnego patriotyzmu. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami godności, honoru oraz uczciwości.

 

 

Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjającym rozwojowi sportu strzeleckiego, upowszechnianie wiedzy o sporcie strzeleckim, a także przyczynianie się do wzrostu świadomości prawnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Stowarzyszenie realizuje cele przez;

  • wszechstronne propagowanie sportu strzeleckiego,
  • przeprowadzanie szkoleń i treningów strzeleckich,
  • podnoszenie wiedzy o prawnych uregulowaniach dotyczących sportu strzeleckiego,
  • współprace i wzajemna pomoc Stowarzyszenia,
  • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie sportu strzeleckiego,
  • doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
  • prowadzenia działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną,i towarzyską,
  • organizowanie imprez, zawodów i sekcji sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszechstronne propagowanie sportu osób niepełnosprawnych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP , który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 3 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Obecnie Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie patronuje dwóm klasom mundurowym na terenie powiatu pruszkowskiego: Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie.

Organizacja od zawsze propaguje postawę patriotyzmu, godności oraz uczciwości. Przeprowadza szkolenia bojowe, taktyczne oraz szkolne dot. zasad posługiwania się bronią, bezpieczeństwa, taktyk na polu walki i samoobrony. Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie to również imprezy strzeleckie czy pikniki na terenie powiatu pruszkowskiego oraz innych gmin o charakterze pro obronnym; od wielu lat cieszące się ogromną popularnością, nie tylko wśród młodzieży.